Designed by:

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus työttömyysturvalain perusteella. Edellä sanottu korvaus on 80 %, mikäli vuorottelijalla on vähintään 25 vuotta työhistoriaa ennen vuorotteluvapaata. Vuorotteluvapaakorvausta määriteltäessä ei työttömyysturvalaissa tarkoitettua lapsikorotusta oteta huomioon. Laskuri korvauksen laskemiseen löytyy sivun alalaidasta.

Työttömyyspäivärahaa määrättäessä vuorottelijan vuorotteluvapaan aikana saamaan lakisääteiseen etuuteen, palkkaan ja muuhun työtuloon sovelletaan, mitä työttömyyspäivärahasta työttömyysturvalaissa säädetään. Vuorottelukorvauksen suuruuteen eivät kuitenkaan vaikuta ennen vuorotteluvapaata ansaitut ja vapaan aikana maksettavat sellaiset muut korvaukset tai vastikkeet, joita vastaan vuorottelija ei saa vastaavaa vapaa-aikaa eivätkä sellaiset luontaisedut, joita ei lueta palkkatuloihin ja joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan aikana.

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalaissa säädetään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä, vakiintuneena pidettävää palkkatuloa määrättäessä otetaan huomioon vuorottelijan vähintään 52 viikon ajalta saamat palkkatulot vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta. Palkkatuloihin ei lueta niitä luontaisetuja, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan aikana.

Vuorotteluvapaan aikana voi olla oikeus myös muihin korvauksiin kuten kotihoidontukeen. Kela maksaa kotihoidon tukea, jos lapsille ei ole varattuna kunnallista hoitopaikkaa. Tarkemmat tiedot mahdollisten tukien vaikutuksesta vuorottelukorvaukseen voi selvittää vuorottelukorvauksen maksajalta eli työttömyyskassalta tai Kelasta.

Mikäli kuulut työttömyyskassaan, haet vuorottelukorvauksen omasta työttömyyskassastasi ja sen suuruus lasketaan ansiopäivärahasi perusteella. Jos et kuulu työttömyyskassaan, haet vuorottelukorvauksen Kelasta ja sen suuruus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia. Kelan sivuilta löytyy laskuri.